To create conditions for the development of green gas in Lithuania, the natural gas transmission system operator Amber Grid joins a European Association developing a European system for exchange between states of Renewable Gas Guarantees of Origin – the ERGaR (European Renewable Gas Registry). As of June this year, Amber Grid started administering the National Register of Guarantees of Origin of Gas from Renewable Energy Sources. There are plans in the Association to create a single European framework ensuring explicit and common rules for the exchange of guarantees of origin for green gas between the Member States of the European Union, along with the registers of guarantees of origin, transmission or distribution system operators, and participants in the renewable gas market in other countries.

‘Green gas activities are just starting to be developed in Lithuania. We are, so far, in the early stage. It is therefore important to start operating in time and in a specific medium where directions for the development of a renewable gas guarantees of origin exchange system across Europe are being outlined. We have ambitious national-level targets to achieve – to increase the share of renewable energy in the energy sector.

Therefore, we seek to promote transactions in the guarantees of origin for bio-methane and other gas produced from renewable sources with other Member States of the European Union. We are already now preparing for the phase where Lithuania will be connected by gas pipeline interconnection with Poland, and Estonia – with Finland. Then preconditions will be created for cross-border trade in guarantees of origin of green gas,’ – said Saulius Bilys, the CEO of Amber Grid.

Local and foreign companies are actively interested in import and export opportunities of guarantees of origin for green gas. However, as long as there is no harmonized trading system for guarantees of origin for green gas, adapted to all EU countries, such opportunities are limited.

The ERGaR Association, which has been in operation since 2016, has developed a system complying with EU legislation requirements  that enables cross-border exchange in guarantees of origin for gas produced from RES in the European natural gas system. It helps to avoid double sales and double accounting of renewable gas. The Association unites the registers of RES guarantees of origin, transmission or distribution system operators, and associations of the RES sector. The members of the ERGaR are the largest participants in the European bio-methane market, operating in Germany, Austria, the United Kingdom, Denmark, Sweden, Switzerland, Spain, France and other countries.

The use of green gas and the need to justify the greening of such energy are increasing in Europe. The National Register of Guarantees of Origin of Gas from Renewable Energy Sources, which is being developed in Lithuania, opens up opportunities for increasing the share of renewable resources in the overall portfolio of consumed energy, and thus contribute to the reduction in climate change and environmental pollution.

Read the full press release

 

„Amber Grid“ dalyvaus vystant bendrą Europos atsinaujinančių dujų kilmės garantijų tarpvalstybinę mainų sistemą

Kuriant sąlygas žaliųjų dujų plėtrai Lietuvoje, gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ jungiasi prie europinės asociacijos, vystančios Europos atsinaujinančių dujų kilmės garantijų tarpvalstybinę mainų sistemą – ERGaR (European Renewable Gas Registry). Nuo šių metų birželio „Amber Grid“ pradėjo administruoti nacionalinį dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų registrą. Asociacijoje, kartu su kitų valstybių kilmės garantijų registrais, perdavimo ar skirstymo sistemų operatoriais ir atsinaujinančių dujų rinkos dalyviais, planuojama sukurti vieningą europinę sistemą, užtikrinsiančią aiškias ir bendras žaliųjų dujų kilmės garantijų mainų tarp Europos Sąjungos valstybių taisykles.

„Žaliųjų dujų veikla Lietuvoje dar tik pradeda vystytis, kol kas esame pirminėje stadijoje, todėl svarbu laiku pradėti veikti specifinėje terpėje, kur brėžiamos kryptys atsinaujinančių dujų kilmės garantijų mainų sistemos kūrimuisi visoje Europoje. Turime iškeltus ambicingus nacionalinius tikslus – didinti atsinaujinančios energijos dalį energetikos sektoriuje.

 Todėl siekiame paskatinti biometano ir kitų dujų, pagamintų iš atsinaujinančių išteklių, kilmės garantijų transakcijas su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis. Jau dabar ruošiamės etapui, kai Lietuva dujotiekių jungtimi bus sujungta su Lenkija, o Estija su Suomija. Tuomet atsiras prielaidos tarpvalstybinei žaliųjų dujų kilmės garantijų prekybai“, – sakė „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

Vietos ir užsienio įmonės jau dabar aktyviai domisi žaliųjų dujų kilmės garantijų importo ir eksporto  galimybėmis Lietuvoje, tačiau jos ribotos, kol nėra harmonizuotos, visoms ES šalims pritaikytos žaliųjų dujų kilmės garantijų mainų ir prekybos sistemos.

Nuo 2016 m. veikianti ERGaR asociacija skatina ir plėtoja ES teisės aktų reikalavimus atitinkančią sistemą, įgalinančią tarpvalstybinę dujų, pagamintų iš AEI, kilmės garantijų mainus Europos gamtinių dujų sistemoje. Ji padeda išvengti dvigubo atsinaujinančių dujų pardavimo ir dvigubos jų apskaitos. Asociacija jungia AEI kilmės garantijų registrus, perdavimo ar skirstymo sistemų operatorius ir AEI dujų sektoriaus asociacijas. ERGaR nariai yra didžiausi Europos biometano rinkos dalyviai, veikiantys Vokietijoje, Austrijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse.

Žaliųjų dujų naudojimas ir poreikis pagrįsti tokios energijos ekologiškumą Europoje vis didėja. Lietuvoje vystomas nacionalinis žaliųjų dujų kilmės garantijų registras atveria galimybes didinti atsinaujinančių išteklių dalį bendrame energijos portfelyje ir taip prisidėti prie klimato kaitos bei aplinkos taršos mažinimo.