To promote green gas production in Lithuania, the natural gas transmission system operator Amber Grid will start providing businesses with guarantees of origin for gas produced from renewable energy sources in June. This is provided for in the Order of the Minister of Energy that was signed in May this year.

The National Register of Guarantees of Origin of gas from renewable energy sources will start operating from the 1st of June. Amber Grid will be responsible for providing and administering the guarantees of origin.

Guarantees of origin issued by other European Union countries will be also recognized in Lithuania. This means that it will be possible to import and export guarantees of origin to countries with which the Lithuanian gas system is directly or indirectly connected.

“The National Register of Guarantees of Origin allows registration and monitoring of the origin of green gas produced and used in Lithuania. Consumers will be given confidence that the gas they use was produced using renewable energy sources. This system is especially useful for companies that seek to use in their activities green energy that was produced in Lithuania or another European Union country”, says Saulius Bilys, the CEO of Amber Grid.

The development of renewable energy sources, such as green gas, brings Lithuania closer to its aim of becoming the country of green energy. Trends show that green gas, as well as the possibility of justifying environmental properties of energy in a certified manner, are growing in Europe. “By establishing the National Register of Guarantees of Origin, we open up opportunities for increasing the share of renewable resources in the overall portfolio of energy produced or consumed”, says S. Bilys. According to him, the future of energy that is independent of fossil fuels must be based on renewable energy of various types.

Amber Grid will provide guarantees of origin for producers of gas from renewable sources, and their transfer to providers or end users that use green gas in their activities. The obligation to establish the Lithuanian Register of Guarantees of Origin of gas produced from RES is enshrined in the European Union Renewable Energy Directive transposed into national legislation.

Green gas is produced from biomass or other renewable energy sources. The guarantee of origin will be granted to one unit of energy – one megawatt-hour (MWh) supplied to the natural gas transmission network. Records on the granting, transfer and cancellation of guarantees of origin are made in the Register of Guarantees of Origin. No more than one guarantee of origin will be granted for each unit of energy produced from renewable energy sources. The register is also required for the supervision and control of the use, import and export of guarantees of origin.

Green gas certificates that justify the origin of green gas are required by producers of gas from renewable sources, the heat sector and even the car industry.

Buyers acquire certificates to have a documentary evidence of the raw value of green gas products that are used in the heat sector, heating of public buildings, reduction of environmental pollution or social responsibility implemented by companies.

Production of gas from RES and its supply to gas networks in Europe is growing and is already measured in tens of terawatt-hours (TWh). Denmark is one of the leaders in Europe. The certificates of biomethane produced from renewable sources in this country are sold not only domestically but also in Sweden, Germany and other EU countries. In 2018, biomethane in Denmark accounted for about 7% of all gas consumed in the country.

Link https://www.ambergrid.lt/en/news/pressrelease/lithuania-opens-new-opportunities-for-the-development-of-green-gas-market

published on 31st of May, 2019

Atveriamos naujos galimybės dar vienos atsinaujinančios energijos rūšies – žaliųjų dujų rinkos plėtrai

Skatinant žaliųjų dujų gamybą Lietuvoje, gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ nuo birželio 1 d. verslui pradės teikti dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijas. Tai numatyta šių metų gegužę pasirašytame Energetikos ministro įsakyme.

„Kilmės garantijų sistema leidžia registruoti ir stebėti pagaminamų žaliųjų dujų kilmę ir panaudojimą Lietuvoje, o šio kuro vartotojai galės būti tikri, kad jų vartojamos dujos yra pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius. Ši sistema itin naudinga bendrovėms, siekiančioms savo veikloje naudoti ekologišką, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje pagamintą energiją“, – sako „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

Pasak S. Bilio, atsinaujinančių energijos išteklių, tokių kaip žaliosios dujos, plėtra priartina mus prie siekiamo Lietuvos tikslo tapti žalios energijos šalimi. Tendencijos rodo, kad žaliosios dujos, o taip pat ir galimybė sertifikuotai pagrįsti energijos ekologiškumą Europoje vis didėja.

„Įsteigdami nacionalinį žaliųjų dujų kilmės garantijų registrą atveriame galimybes didinti atsinaujinančių išteklių dalį bendrame pagaminamos arba sunaudojamos energijos portfelyje“, – sako S. Bilys. Jo teigimu, nepriklausoma nuo iškastinio kuro energetikos ateitis turi būti grindžiama įvairių rūšių atsinaujinančia energija.

Lietuvoje bus pripažįstamos ir kitų Europos Sąjungos valstybių išduotos kilmės garantijos, tai reiškia, bus sudaryta galimybė importuoti ir eksportuoti kilmės garantijas į šalis su kuriomis tiesiogiai ar netiesiogiai yra sujungta Lietuvos dujų sistema.

Nacionalinio žaliųjų dujų kilmės garantijų registro administravimo funkciją atliksiantis „Amber Grid“ teiks kilmės garantijas dujų iš atsinaujinančių išteklių gamintojams bei jų perleidimą tiekėjams ar galutiniams vartotojams, kurie savo veikloje naudoja žaliąsias dujas. Įpareigojimas Lietuvoje įsteigti dujų, pagamintų iš AEI kilmės garantijų registrą, įtvirtintas Europos Sąjungos Atsinaujinančių išteklių direktyvoje, perkeltoje į nacionalinius teisės aktus.

Žaliosios dujos gaminamos iš biomasės ar kitų atsinaujinančių energijos išteklių. Kilmės garantija bus suteikiama vienam energijos vienetui – vienai megavatvalandei (MWh), patiektai į gamtinių dujų perdavimo tinklą. Kilmės garantijų registre registruojamas kilmės garantijų suteikimas, perdavimas ir panaikinimas. Kiekvienam iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintos energijos vienetui bus suteikta ne daugiau kaip viena kilmės garantija. Registras taip pat reikalingas atlikti kilmės garantijų naudojimo, importo ir eksporto priežiūrą bei kontrolę.

Ekologiškų dujų sertifikatai, pagrindžiantys žaliųjų dujų kilmę, reikalingi dujų iš atsinaujinančių išteklių gamintojams, šilumos sektoriui ir net automobilių pramonei. Pirkėjai įsigyja sertifikatus, kad galėtų dokumentais patvirtinti žaliųjų dujų produktų, naudojamų šilumos sektoriuje žaliavinę vertę, komunalinių pastatų šildymą, aplinkos taršos  mažinimą arba įmonių įgyvendinamą socialinę atsakomybę.

Dujų iš AEI gamyba ir tiekimas į dujų tinklus Europoje auga ir matuojamas jau dešimtimis teravatvalandžių (TWh). Viena iš lyderių Europoje yra Danija, kur pagaminamo biometano, tai yra išvalytų dujų, pagamintų iš atsinaujinančių išteklių sertifikatai parduodami ne tik šalies viduje, bet ir Švedijoje, Vokietijoje bei kitose ES šalyse. Danijoje 2018 m. biometanas sudarė apie 7 proc. visų šalyje sunaudojamų dujų.